Ekologiska grönsaker

Om man skulle kolla långt tillbaks i tiden så var ekologiskagrönsaksodlingen knapp, men ett par år senare så har det ökats meroch mer inom den kategorin.

Fast på senare år så har det stannat av lite ochstabiliserats på cirka 1 400 ha, vilket är en motsvarighet på ungefär 18procent av den totala arean i hela Sverige inom kategorin frilandsodlandegrönsaker.  Var större mängden av dessa ekologiska grönsakernaproduceras av ett fåtal producenter runt om i Sverige, speciellt i södraSverige. Var de ekologiska grönsakerna säljs och till vilka görs via störregrossister som senare till dagligvaruhandeln, det är ett krav då att det ärstora och jämna leveranser som sker.Det finns dock småföretag som odlar ekologisk grönsakermed cirka 4 hektar per företag som är.  Det är en av anledningarna varför företagen som finnsblir färre men större och mer allmän kunskap och mer specifika kunskap med sittegna packeri och egen förädling.

Odlingens alla sidor

 Trotsatt odlingarna av det ekologiska grönsakerna är ganska små i sina småodlingsställen och de små företagen som säljer olika typer och sorter avgrönsaker till olika typer av konsumenter så når de små odlarna både kraven ochefterfrågan på de närproducerade livsmedlen.Produktionen av dessa typen av grönsaker har ökats desenaste åren som varit. En del som då har kommit med som skapat både positivasidor och negativa sidor. En sida var att det har skapats en ökad import som dåskapar ett stort utvecklingsbehov med stora möjligheter. Dock visar denekonomiska kalkyler att likaväl som man skulle odla grönsaker på det ekologiskaviset eller fortsätta på det konventionella odling skulle det vara lika lönsamtgällande båda två.  Orsaker till bristen på ökning inom den ekologiskaodlingen i sig och för att de ekologiska grönsakerna är flertal. Flertal inomyrket oroar sig, mestadels som redan är inom den konventionella odling menosäkerheten om ogräs och skadegörare. Men även oroar det odlare gällandearbetskraftsbehovet inom den ekologiska grönsaksodlingen. Just det ovannämndaär också problem som redan finns och är etablerade i problemet av den ickeökande produktionen enligt dem ekologiska odlarna.  Detta innebär en stor utveckling på flerafronter för att kunna lösa problemen för att sedan skapa en ökad produktion avdet ekologiska odlingarna.  Det finns flerasteg till att man kan själv omvandla och börja odla ekologiska grönsaker tillexempel om man redan odlar eget.

 Och det är att först ta kontakt med ens lokala rådgivaretill exempel på Länsstyrelsen eller Hushållningssällskapet för att få råd ochhjälp med att just börja odla ekologiskt men även ställa om till den ekologiskaproduktionen eller att det sker en utveckling på den ekologiska produktionenman kanske har. Lantbrukare som odlar grönsaker, odlar ibland på kontraktvilket innebär att de odlar till exempel morötter, rödbetor och lök åt störregrönsaksföretag eller livsmedelsindustrin som senare packar produkterna ochsäljer vidare. Som nybörjare på att odla grönsaker på kontrakt kan vara ett braalternativ, då man inte behöver all kunskap och alla specialmaskiner.